به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید
کد
(Click to sort Ascending)
نام
(Click to sort Ascending)
نام خانوادگی
(Click to sort Ascending)
ایمیل
سمت
6001مجیدعامری[email protected]مدیرعامل
6005سعیداسدی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6007یاشارحضرتی ساقصلو[email protected]کارشناس اداری و منابع انسانی
6011مسعودرشیدی علیا[email protected]سرپرست بازرسی زنجیره سرد
6013علیرضاپور مرادی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6014مجیدزهدی[email protected]رئیس اجرائی و منابع انسانی
6015محمدمهدیزندی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6016صابرمحبوبی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6018علیشاه حسینی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6019زهرامددی[email protected]کارشناس آزمایشگاه
6020زهرانورعلی[email protected]کارشناس آزمایشگاه
6021علی اصغرآذین مهر[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6022صادقاکبری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6023توحیدشموسی[email protected]سرپرست آزمایشگاه
6024احسانخلیل پور[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6026میلادحاتمی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6027مهدیشکراله نیا روشن[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6028فرشادکوشکی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6029اشکاناحمدی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6031علینیک خواه بالاجورشری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6032سهرابتیموری غرب[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6034مصطفیکربنده[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6035حمیدهاشمی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6036کسریبرادرانیBarad[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6039مرتضیمرتضوی هریس[email protected]خدمات
6041علینامدار[email protected]کارشناس آزمایشگاه
6042توحیدزاهدی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6045امینابوعلی شمشیری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6048پیمانفلاح[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6050محمدافضلی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6051جوادنوروز[email protected]کارشناس مسئول ارزیابی و پایش
6052محمودکاکائی[email protected]رئیس آزمایشگاه
6053مطهرهنصیری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6054سعیدوقاری هریس[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6055زهراپیغون[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6056مهرانقودجانی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6057پریاغلامی نژاد[email protected]کارشناس آزمایشگاه-میکروبی
6058روژیناحمدی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6060طاهراسمعیلی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6061فرشتهخزائی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6063آمنهزندگی شیراز[email protected]کارشناس آزمایشگاه-دستگاهی
6064محسنیونسی دلاوری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6065مارالربلوریان[email protected]کارشناس منابع انسانی
6066فاطمه زهراحاجی ملا علی کنی[email protected]کارشناس آزمایشگاه
6067علیضامنی راد[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6068رویارحمانی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6070مریمقاسمی[email protected]کارشناس تضمین کیفیت
6071محمدطاهری کورکی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6072النازاحمدی مقدم[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6073رویاقربانی قهفرخی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6074محمدسجادفتحی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6075حامدقائنی روچی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6078شعیبمرادی[email protected]سرپرست بازرسی فروشگاهی
6079مجیدمختار زاده[email protected]سرپرست بازرسی فروشگاهی
6080آزادهخاموشی[email protected]بازرس فروشگاهی
6081فرهادتکیه معروف[email protected]بازرس فروشگاهی
6082وحیدکیخائی افوسی[email protected]بازرس فروشگاهی
6083مسعودکرمی[email protected]بازرس فروشگاهی
6085سید حامدسید جلیلی[email protected]بازرس فروشگاهی
6086سید ایمانحسینی[email protected]بازرس فروشگاهی
6087نویدحقگو[email protected]بازرس فروشگاهی
6088محمدزند ناصری[email protected]بازرس فروشگاهی
6091بهمنشکیبا[email protected]بازرس فروشگاهی
6092سهیلمحمدیان سیاهکلرودی[email protected]بازرس فروشگاهی
6093محمدعزیزی غیاث آبادی[email protected]بازرس فروشگاهی
6096میعادغلامی[email protected]بازرس فروشگاهی
6097فرزانهفرهادی[email protected]بازرس فروشگاهی
6098سهیلموسوی فر[email protected]بازرس فروشگاهی
6099محمدسپهوند[email protected]بازرس فروشگاهی
6101هادیرحیمی عوری[email protected]بازرس فروشگاهی
6102امیداحمدنیابیلندی[email protected]بازرس فروشگاهی
6103مهرانطالب زاده[email protected]بازرس فروشگاهی
6105محمد حسینکمالی[email protected]بازرس فروشگاهی
6106صابرحقیقی[email protected]بازرس فروشگاهی
6109محمدعلیعسکری[email protected]بازرس فروشگاهی
6112سلیمغلامی بروجنی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6113محمدحسینکاوسی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6115صابرمیرزایی[email protected]بازرس فروشگاهی
6116سالارگیلاسی[email protected]بازرس فروشگاهی
6119مهدیصفری[email protected]بازرس فروشگاهی
6122امیرقره بکلو[email protected]بازرس فروشگاهی
6123ناصرجهانگیر وظیفه[email protected]بازرس فروشگاهی
6124فرهادبهمن نژادیان[email protected]بازرس فروشگاهی
6125یاسربشام ناروئی[email protected]بازرس فروشگاهی
6126نعمتکوشکی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6127ذوالفقارفلاح کندازی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6129مهدیخزائی[email protected]بازرس فروشگاهی
6130رضاصمصام[email protected]بازرس فروشگاهی
6131سالارنورافکن[email protected]بازرس فروشگاهی
6132سعیدکریمی[email protected]بازرس فروشگاهی
6133مهدینادری فرجاد[email protected]بازرس فروشگاهی
6134حسینباقری فارسانی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6135حسینضیائی کجباف[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6136جوادخطیبی[email protected]بازرس فروشگاهی
6137ریحانهدرمنکی فراهانی[email protected]مسئول دفتر مدیرعامل
6138امین رضامحبی فر[email protected]بازرس فروشگاهی
6139احسانعرب پور داهوئی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6140سیروسمهرابی[email protected]بازرس فروشگاهی
6141الههصبوری[email protected]کارشناس آزمایشگاه-میکروبی
6142حامدمحمدی حقدوست[email protected]بازرس فروشگاهی
6143محمد رفیعریکی تنها[email protected]بازرس فروشگاهی
6144مهدیعبدی[email protected]بازرس فروشگاهی
6145امینسید محمودزاده[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک