به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید
کد
(Click to sort Ascending)
وضعیت
(Click to sort Ascending)
نام
(Click to sort Ascending)
نام خانوادگی
(Click to sort Ascending)
ایمیل
سمت
6001فعالمجیدعامری[email protected]مدیرعامل
6005فعالسعیداسدی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6007فعالیاشارحضرتی ساقصلو[email protected]کارشناس اداری و منابع انسانی
6011فعالمسعودرشیدی علیا[email protected]سرپرست بازرسی زنجیره سرد
6013فعالعلیرضاپور مرادی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6014فعالمجیدزهدی[email protected]رئیس اجرائی و منابع انسانی
6015فعالمحمدمهدیزندی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6016فعالصابرمحبوبی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6018فعالعلیشاه حسینی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6019فعالزهرامددی[email protected]کارشناس آزمایشگاه
6020فعالزهرانورعلی[email protected]کارشناس آزمایشگاه
6021فعالعلی اصغرآذین مهر[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6022فعالصادقاکبری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6023فعالتوحیدشموسی[email protected]سرپرست آزمایشگاه
6024فعالاحسانخلیل پور[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6026فعالمیلادحاتمی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6027فعالمهدیشکراله نیا روشن[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6028فعالفرشادکوشکی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6029فعالاشکاناحمدی[email protected]d.comکارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6031فعالعلینیک خواه بالاجورشری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6032فعالسهرابتیموری غرب[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6034فعالمصطفیکربنده[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6035فعالحمیدهاشمی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6036فعالکسریبرادرانی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6039فعالمرتضیمرتضوی هریس[email protected]خدمات
6041فعالعلینامدار[email protected]کارشناس آزمایشگاه
6042فعالتوحیدزاهدی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6045فعالامینابوعلی شمشیری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6048فعالپیمانفلاح[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6050فعالمحمدافضلی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6051فعالجوادنوروز[email protected]کارشناس مسئول ارزیابی و پایش
6052فعالمحمودکاکائی[email protected]رئیس آزمایشگاه
6053فعالمطهرهنصیری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6054فعالسعیدوقاری هریس[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6055فعالزهراپیغون[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6056فعالمهرانقودجانی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6057فعالپریاغلامی نژاد[email protected]کارشناس آزمایشگاه-میکروبی
6058فعالروژیناحمدی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6060فعالطاهراسمعیلی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6061فعالفرشتهخزائی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6063فعالآمنهزندگی شیراز[email protected]کارشناس آزمایشگاه-دستگاهی
6064فعالمحسنیونسی دلاوری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6065فعالمارالربلوریان[email protected]کارشناس منابع انسانی
6066فعالفاطمه زهراحاجی ملا علی کنی[email protected]کارشناس آزمایشگاه
6067فعالعلیضامنی راد[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6068فعالرویارحمانی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6070فعالمریمقاسمی[email protected]کارشناس تضمین کیفیت
6071فعالمحمدطاهری کورکی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6072فعالالنازاحمدی مقدم[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6073فعالرویاقربانی قهفرخی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6074فعالمحمدسجادفتحی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6075فعالحامدقائنی روچی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6078فعالشعیبمرادی[email protected]سرپرست بازرسی فروشگاهی
6079فعالمجیدمختار زاده[email protected]سرپرست بازرسی فروشگاهی
6080فعالآزادهخاموشی[email protected]بازرس فروشگاهی
6081فعالفرهادتکیه معروف[email protected]بازرس فروشگاهی
6082فعالوحیدکیخائی افوسی[email protected]بازرس فروشگاهی
6083فعالمسعودکرمی[email protected]بازرس فروشگاهی
6085فعالسید حامدسید جلیلی[email protected]بازرس فروشگاهی
6086فعالسید ایمانحسینی[email protected]بازرس فروشگاهی
6087فعالنویدحقگو[email protected]بازرس فروشگاهی
6088فعالمحمدزند ناصری[email protected]بازرس فروشگاهی
6091فعالبهمنشکیبا[email protected]بازرس فروشگاهی
6092فعالسهیلمحمدیان سیاهکلرودی[email protected]بازرس فروشگاهی
6093فعالمحمدعزیزی غیاث آبادی[email protected]بازرس فروشگاهی
6096فعالمیعادغلامی[email protected]بازرس فروشگاهی
6097فعالفرزانهفرهادی[email protected]بازرس فروشگاهی
6098غیر فعالسهیلموسوی فر[email protected]بازرس فروشگاهی
6099فعالمحمدسپهوند[email protected]بازرس فروشگاهی
6101فعالهادیرحیمی عوری[email protected]بازرس فروشگاهی
6102فعالامیداحمدنیابیلندی[email protected]بازرس فروشگاهی
6103فعالمهرانطالب زاده[email protected]بازرس فروشگاهی
6105فعالمحمد حسینکمالی[email protected]بازرس فروشگاهی
6106فعالصابرحقیقی[email protected]بازرس فروشگاهی
6109فعالمحمدعلیعسکری[email protected]بازرس فروشگاهی
6112غیر فعالسلیمغلامی بروجنی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6113فعالمحمدحسینکاوسی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6115فعالصابرمیرزایی[email protected]بازرس فروشگاهی
6116فعالسالارگیلاسی[email protected]بازرس فروشگاهی
6119فعالمهدیصفری[email protected]بازرس فروشگاهی
6122فعالامیرقره بکلو[email protected]بازرس فروشگاهی
6123فعالناصرجهانگیر وظیفه[email protected]بازرس فروشگاهی
6124فعالفرهادبهمن نژادیان[email protected]بازرس فروشگاهی
6125فعالیاسربشام ناروئی[email protected]بازرس فروشگاهی
6126فعالنعمتکوشکی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6127فعالذوالفقارفلاح کندازی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6129فعالمهدیخزائی[email protected]بازرس فروشگاهی
6130فعالرضاصمصام[email protected]بازرس فروشگاهی
6131فعالسالارنورافکن[email protected]بازرس فروشگاهی
6132فعالسعیدکریمی[email protected]بازرس فروشگاهی
6133فعالمهدینادری فرجاد[email protected]بازرس فروشگاهی
6134فعالحسینباقری فارسانی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6135فعالحسینضیائی کجباف[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار سرد
6136فعالجوادخطیبی[email protected]بازرس فروشگاهی
6137فعالریحانهدرمنکی فراهانی[email protected]مسئول دفتر مدیرعامل
6138فعالامین رضامحبی فر[email protected]بازرس فروشگاهی
6139فعالاحسانعرب پور داهوئی[email protected]کارشناس کنترل کیفیت- انبار خشک
6140فعالسیروسمهرابی[email protected]بازرس فروشگاهی
6141فعالالههصبوری[email protected]کارشناس آزمایشگاه-میکروبی
6142فعالحامدمحمدی حقدوست[email protected]بازرس فروشگاهی
6143فعالمحمد رفیعریکی تنها[email protected]بازرس فروشگاهی
6144فعالمهدیعبدی[email protected]بازرس فروشگاهی
6145فعالسید محمدوصالی[email protected]کارشناس آزمایشگاه
6146فعالمهدیکرمی بهپور[email protected]کارشناس مالی
6147فعالامینشکوهی[email protected]بازرس فروشگاه
6148فعالمهرابنجفی بجار سری[email protected]کارشناس کنترل کیفیت
6149فعالزهرااسکندری پری[email protected]کارشناس پذیرش
6150فعالابراهیمکریم پور[email protected]بازرس فروشگاه