Your browser does not support JavaScript!
به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید

خط و مشی و بیانیه بی‌طرفی

20184 بازدید

شرکت جویا بهنود صراحتاً اعلام می دارد که تمامی کارکنان شرکت، آزمایشگاه و سایر افراد از هرگونه فشار داخلی و خارجی که تاثیر منفی بر کیفیت نتایج اندازه گیری و بازرسی می گذارد، به دور است.

تمامی واحدهای شرکت جویا بهنود اعم از واحد بازرسی، کنترل کیفیت، آزمایشگاه و تضمین کیفیت؛ فعالیت های خود را بدون تبعیض و با تأکید بر حفظ اسرار مشتریان و بر طبق اصول حرفه ای انجام می دهند و حفاظت از اموال و اطلاعات محرمانه مشتریان جزء قوانین اولیه این شرکت است.

در شرکت جویا بهنود، برآوردن الزامات استانداردISO/IEC 17025:2017به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح روشهای آزمون در آزمایشگاه با پیگیری و مسئولیت مدیرعامل انجام می شود.

تمامی کارکنان آزمایشگاه ملزم به پیروی از الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در قالب روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های داخلی آزمایشگاه هستند.

جویا بهنود متعهد می شود، منابع لازم به منظور استقرار استانداردهای لازم را فراهم نماید و تمامی ریسک‌هایی را که منجر بر بی طرفی در ساختار و یا روابط بین کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان را شناسایی کرده و به حداقل برساند.