به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید

آزمایشگاه شیمی

508 بازدید

شرکت جویا بهنود، تمامی آزمایشات کنترل کیفی مواد غذایی را  با آخرین متد استاندارد ملی ایران و ضوابط غذا و دارو در دو بخش عمومی و تخصصی انجام می دهد.

آزمایشات شیمی عمومی:

 اندازه‌گیری رطوبت آون و دین استارک، خاکستر کل و نامحلول در اسید، نمک، بریکس، pH  

آزمایشات شیمی تخصصی:

آززمون های مربوط به قندهای احیاکننده و کل، ساکارز، قند اینورت، چربی‌های استخراجی، پرولین، هیدروکسی متیل فورفورال، آنیزیدین، نشاسته، عدد استری و اکسیداسیون، پراکسید و فیبر ،زئین،TVNو ... 

تگ ها: