Your browser does not support JavaScript!
به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید

آزمایشگاه میکروبی

2172 بازدید

بخش میکروبیولوژی جویا بهنود، با استفاده از كادر مجرب و با دستورالعمل‌های مطابق با استاندارد ملی ایران و همچنین محيط‌های كشت اختصاصي و افتراقي، امکان شناسایی و جدا سازی عوامل باكتريايي و قارچی از مواد غذایی با انجام انواع تست‌های شمارش و شناسایی را دارد. 

تست‌های شمارش

شمارش کلی ميکروب‌های هوازی مزوفيل، استافیلوکوکوس اورئوس، کلستريديوم پرفرژانس، باکتری‌های احیا کننده سولفیت، انتروباکتریاسه، باسيلوس سرئوس، انتروکوکوس، سودوموناس آئروژينوزا ،کپک و مخمر، کليفرم با روش‌های کشت سطحی، پورپلیت و MPN،  شمارش ریسه‌های کپک و... 

تست‌های شناسایی
 
استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا، باسيلوس سرئوس، انتروکوکوس، اشيرشياکلی، کليفرم با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی و تاییدی انجام می شود.

تجهیزات مورد استفاده در این قسمت به شرح ذیل می باشد:

1- کلنی کانتر: این دستگاه برای شمارش کلنی های رشد کرده در پلیت استفاده می شود.

SHO_1708.jpg

2-انکوباتور: این دستگاه دمای مورد نیاز  رشد میکروارگانیسم ها را تامین می نماید. این دستگاه با توجه به حساسیت های موجود در روند آزمون های میکروبی نیاز به کالیبراسیون دارد.

SHO_1713.jpg

3-هود لامینار: این دستگاه محیط کاملا استریل مورد نیاز برای انجام آزمون را تامین می نماید. این دستگاه با توجه به حساسیت های فرآیندی در آزمایشگاه میکروبی نیاز به آزمون های سنجش ذرات کمتر از 0.5 میکرون را دارد.

x29.jpg

4- استوماکر: این دستگاه برای همگن سازی نمونه و سوسپانسیون ها استفاده می گردد. این دستگاه نیاز به کالیبراسیون ندارد.

WhatsApp Image 2022-01-29 at 09.02.05.jpeg

5- ترازو: این دستگاه برای اندازه گیری نمونه ها و محیط های کشت استفاده می گردد. با توجه به نیاز به دقت بالا در این قسمت حتما کالیبراسیون این تجهیز در فاصله های زمانی مشخص صورت خواهد پذیرفت.

WhatsApp Image 2022-01-29 at 09.02.03.jpeg

6-اتوکلاو: این دستگاه برای استریل کردن محیط های کشت و وسایل با استفاده از بخار آب و فشار و دمای بالا استفاده می گردد. با توجه به خطرات و نیاز به دقت در زمینه های اشاره شده این دستگاه باید دارای فواصل کالیبراسیون مشخص و قابل کنترل باشد.

WhatsApp Image 2022-01-29 at 09.11.55.jpeg

7- آون: این دستگاه برای استریل کردن (استریل خشک) وسایل آزمایشگاه میکروبی استفاده می گردد. با توجه به خطرات و نیاز به دقت در زمینه های اشاره شده این دستگاه باید دارای فواصل کالیبراسیون مشخص و قابل کنترل باشد.

WhatsApp Image 2022-01-29 at 09.02.04.jpeg

8- میکروسکوپ: این دستگاه با استفاده از بزرگنمایی های متفاوتی که ایجاد می نماید برای مشاهده میکروارگانیسم ها و بررسی ویژگی های فیزیولوژیک آنها استفاده می گردد.

SHO_1711.jpg